Silmu

Yhdessä erilaisia

Silmu syntyi viiden ammattilaisen visiosta luoda yritys, joka toimisi ratkaisevasti toisin. Osa-alueet, joissa Silmun haluttiin olevan erilainen olivat johtaminen, työntekijöiden osallistaminen sekä selkeän asiakastyön toimintamallin luominen.

Yrityksen päätavoitteeksi asetettiin sellaisen työyhteisön luominen, jossa työntekijöillä olisi hyvä olla. Johtajien lisäksi myös työntekijöiden nähtiin olevan ratkaiseva osa yrityksen toiminnan rakentamista. Suunnittelu, työn kehittäminen ja uuden innovointi haluttiin toteuttaa yhdessä työntekijöiden kanssa eikä suljettujen ovien takana johtoryhmän kesken. Silmussa otettiin käyttöön dialoginen johtaminen jonka toteuttamisen periaatteina ovat arvostava vuorovaikutus sekä tasavertainen osallistumismahdollisuus toiminnan kehittämiseen.

Sosiaalialalle epätyypillisen johtamisfilosofian lisäksi perustajien tahto oli kehittää interventiotyyppinen ja prosessimainen asiakastyöskentelymalli. Työskentelymallin tausta-ajatus oli tahto tarjota palveluita, jotka toimivat ja joista perheet saisivat avun, sen sijaan että tarjotaan palveluita jotka ovat muodollisesti oikeita, mutta eivät toimi. Mallin ytimeksi muodostui arvostavasti avoin ja rohkea puheeksiottamisen tapa, sillä hyviin lopputuloksiin voidaan päästä vain puhumalla oikeista asioista silloinkin kun aiheet ovat vaikeita. Jos perhe on kriisissä, mukavien jutustelu ei auta vaan työntekijöillä on oltava sekä taito, että uskallus nostaa esiin hankaliakin aiheita.

Arvostettu ammattilainen

Kaikki Silmun toiminta perustuu yhdessä tekemiselle vakaalla ammattitaidolla jokainen toistaan arvostaen. Silmun sisällä ei tunneta vanhanaikaisia hierarkiarakenteita; Silmussa kaikkien positioiden katsotaan olevan saman arvoisia, ainoastaan toiminnoiltaan erilaisia. Tekeminen rakentuu yksilöiden erilaisten vahvuuksien yhteen tuomiseen ja sitä kautta osaavan ja ammattitaitoisen kokonaisuuden luomiseen. Työntekijöiden kuunteleminen ja organisaation toimintaan sekä päätöksentekoon osalliseksi ottaminen lisää sitoutumista. Sitoutuminen puolestaan lisää työntekijän halua panostaa työhön, josta lopulta hyötyy myös asiakas.

Puheeksi ottaminen ja avoin keskustelukulttuuri on asiakastyön lisäksi myös Silmun sisäinen tapa toimia. Jokaiselle annetaan tilaa tulla kuulluksi, kohdatuksi sekä arvostetuksi omana itsenään. Arvostetulla ja työssään hyvinvoivalla työntekijällä on paremmat valmiudet tukea asiakasperheitä heidän haasteissaan, jolloin työhyvinvoinnin voidaan nähdä vaikuttavan suorasti myös palvelun laatuun.

Silmun johtamisfilosofia yhdistettynä suunnitelmalliseen työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen on tuottanut tehokkaan, ratkaisukeskeiseen ajatteluun pohjautuvan, selkeän struktuurin omaavan ja tuloksellisen asiakastyön toimintamallin jota toteuttavat ammattitaitoiset ja hyvinvoivat työntekijät.