Palvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely on sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle suunnattua tukea.

Työskentely toteutetaan joustavasti vastaamaan lapsen tai nuoren ja perheen yksilöllisiä tarpeita. Tukihenkilötyön tarkoitus on ensisijaisesti tukea ja kuulla lasta. Lapsen tai nuoren nähdään kuitenkin olevan osa perheyksikköä, eikä lapsen tilanteesta tai tuentarpeesta voida muodostaa eheää kokonaiskuvaa irrallisena perheyksiköstä. Pääpaino on nuoren tukemisessa, mutta työskentelyssä osallistetaan mahdollisuuksien mukaan eri kokoonpanoin myös muuta perhettä.

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely sisältää perheen tarpeiden ja toiveiden mukaan toiminnallisuutta sekä ikätasoisia keskusteluita lapsen tai nuoren kanssa sekä myös koko perheen kesken.

Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12


Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy-valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on todettu esimerkiksi ADHD, Autismin kirjon oireyhtymä tai muu, esimerkiksi toiminnanohjauksen vaikeutena ilmenevä, haaste.
Myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujat voivat saada apua nepsy-valmennuksesta.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa on mahdollista ottaa valmennuksen kohteeksi haasteet, jotka liittyvät tiettyyn
toimintaan, kuten opiskeluun tai työssäkäyntiin. Valmennuksessa voidaan myös sopia keskityttävän johonkin kokonaisuuteen, kuten arjen hallintaan, toiminnanohjaukseen tai sosiaalisiin tilanteisiin. 

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen tavoite on löytää yhdessä asiakkaan kanssa tämän vahvuuksia ja rakentaa niiden pohjalta ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin. Itsetunnon vahvistaminen, diagnoosin kanssa sinuiksi tuleminen sekä sen tuomien haasteiden ymmärtäminen omassa arkielämässä ovat myös keskeisiä teemoja valmennuksen aikana. Valmennukseen liitetään usein myös sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja harjoittaminen. 

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa omana palvelunaan tai se voidaan liittää osaksi ammatillista tukihenkilötyötä tai perhetyötä. Valmennus ei ole sidottu ikään, valmennettavana voivat siis olla kaiken ikäiset henkilöt.

Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12


Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on aikuissosiaalityön alainen, sosiaalihuoltolain mukainen tukitoimi. Sosiaalinen kuntoutus vastaa tuentarpeeseen, joka kohdistuu jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan ja osallisuuden edistämiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla voidaan vastata päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveyshaasteesta, sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen.

taminen. 

Sosiaalinen kuntoutus räätälöidään vastaamaan yksilön tarpeisiin. Tuen tarve sekä työskentelyn tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja sosiaalitoimen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta voidaan käyttää myös vanhemman ohjaamiseen lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Sosiaalisella kuntoutuksella voidaan vastata myös sellaisten täysi-ikäisten nuorten tuentarpeeseen, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, mutta eivät ole oikeutettuja jälkihuollon palveluun.

Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12

Tarjoamme sekä sosiaalihuoltolain mukaista kevyempää perhetyötä sekä lastensuojelun asiakkuuden alaista tehostettua perhetyötä. Lisäksi tarjoamme kriisiperhetyötä joka voidaan aloittaa hyvinkin nopeasti.

Tarve perhetyön aloittamiselle nousee usein perheen sisäisistä tilanteista, joihin kaivataan jonkinlaista muutosta. Perheen elämä saattaa hetkellisesti olla kriisiytynyt ja tähän kaivataan tukea. Kärjistyneisiin tilanteisiin liittyy monesti myös tarve saada apua perheen vuorovaikutuksen eheyttämiseen tai perheenjäsenten keskinäisten suhteiden parantamiseen.

Sosiaalipalvelut Silmun perhetyön työskentely on muutokseen tähtäävää, perheen omista tarpeista nousevaa ja niihin vastaavaa työskentelyä, jolle asetetaan selvät tavoitteet yhdessä perheen kanssa. Tavoitteiden toteutumista seurataan sekä tilaavan tahon, että perheen itsensä kanssa ja niitä tarkennetaan perhetyön prosessin aikana tarpeen mukaan.

Sosiaalipalvelut Silmun vuorovaikutuksellinen työskentelytapa on perhettä osallistava, avoin ja suora sekä ratkaisukeskeinen. Puheeksi ottaminen on yksi Silmun peruspilareista. Haastavien tilanteiden ratkeamisen ajatellaan pitkälti pohjautuvan sujuvaan kommunikointiin, perheenjäsenten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä perheenjäsenten voimaannuttamiseen aktiivisiksi toimijoiksi omassa perheyksikössään.

Kokemuksemme mukaan kasvatukselliset ristiriidat, vuorovaikutuksen esteet, uupumus, erotilanteet, päihdeongelmat, koulunkäynnin haasteet tai muut perhettä kuormittavat tekijät ovat usein aikaansaaneet tilanteen, jossa perhe toistaa tiettyä toimintamallia. Perheen sisäinen, jumiutunut toimintamalli saattaa osaltaan ylläpitää perheen kannalta hankalaa tilannetta. Perheen kohtaaminen ymmärtävällä, mutta valmentavalla ja osallistavalla työotteella avaa reitin uusien, toimivampien toimintamallien käyttöönottoon
.
Sosiaalipalvelut Silmun toiminta-ajatus pohjautuu osallistavalle työotteelle, jossa jokaisen perheenjäsenen ajatellaan olevan itsenäinen ja muutosprosessin kannalta korvaamaton toimija. Muutoksen ajatellaan aina lähtevän sisältä käsin jonka huomaamiseen Sosiaalipalvelut Silmun perhetyö pyrkii perhettä ohjaamaan.

Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12

Avoperhekuntoutus toteutetaan moniammatillisena työryhmätyöskentelynä ja perustuu lapselle tehtyyn lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.

Sosiaalipalvelut Silmun kehittämä avoperhekuntoutuksen malli sisältää voimakkaasti interventiotyyppisen lähestymistavan, jossa tavoitteena on auttaa perhettä muuttamaan omia vahingollisia toimintamallejaan koko perheen hyvinvoinnin kannalta toimivampaan suuntaan. Työskentelyssä käytetään vaikuttavuuden arviointityökalua ja huomioidaan koko perhe yhdessä, sekä sen jokainen yksilö erikseen. Tarvittaessa keskitytään erityisesti tiettyjen perheenjäsenten välisiin suhteisiin.  

Sosiaalipalvelut Silmun avoperhekuntoutuksen prosessi sisältää sekä vanhempien että lasten kanssa toteutetut haastattelut. Silmu on kehittänyt lapsille oman haastattelunsa joka toteutetaan lasten ikätaso huomioon ottaen, jolloin lapsen näkökulma ja kokemusmaailma pääsee esiin.

Kasvatukselliset ristiriidat, vuorovaikutuksen esteet, uupumus, erotilanteet, päihdeongelmat, koulunkäynnin haasteet tai muut perhettä kuormittavat tekijät ovat usein aikaansaaneet tilanteen, jossa perhe toistaa tiettyä toimintamallia. Perheen sisäinen, jumiutunut toimintamalli saattaa osaltaan ylläpitää perheen kannalta hankalaa tilannetta. Perheen kohtaaminen ymmärtävällä, mutta valmentavalla ja osallistavalla työotteella avaa reitin uusien, toimivampien toimintamallien, sekä vuorovaikutuksen käyttöönottoon.

Sosiaalipalvelut Silmun vuorovaikutuksellinen työskentelytapa on perhettä osallistava, avoin ja suora sekä ratkaisukeskeinen. Puheeksi ottaminen on yksi Silmun peruspilareista. Haastavien tilanteiden ratkeamisen ajatellaan pitkälti pohjautuvan sujuvaan kommunikointiin, perheenjäsenten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä perheenjäsenten voimaannuttamiseen aktiivisiksi toimijoiksi omassa perheyksikössään. 

Avoperhekuntoutus on kaikista avopalveluiden muodoista useimmiten pitkäkestoisin ja työryhmässä on aina mukana myös terapiakoulutuksen omaava työntekijä.

Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12

Silmu toteuttaa valvottuja vaihtoja sekä valvottuja ja tuettuja tapaamisia. 

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.

Valvojalla on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Sosiaalipalvelut Silmulla valvottuja tapaamisia toteuttaa kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan ammattilaiset työparityönä, esimerkiksi sairaanhoitaja – lähihoitaja tai sosionomi – sairaanhoitaja. 

Kaikilla valvottuja vaihtoja, sekä tapaamisia toteuttavilla työntekijöillä on kokemusta erityisen haastavista lastensuojelutehtävistä.

Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12

Jälkihuoltoa järjestetään sijaishuollon päättymisen tai avohuollon sijoituksen jälkeen jos sijoitus on kestänyt kuusi kuukautta. Lapselle tai nuorelle laaditaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa jälkihuoltosuunnitelma ja jälkihuollon palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeiden mukaan. 

Jälkihuolto voi pitää sisällään:

  • nuoren toiveiden ja tarpeiden kartoittamista : tulevaisuuden miettimistä yhdessä
  • laaja-alaista psykososiaalisen tuen antamista
  • ohjausta sekä käytännön tukea itsenäisen elämän taidoissa
  • tukea koulunkäyntiin, opintoihin sekä työelämään
  • mahdollisuuden osallistua vertaisryhmiin

Sosiaalipalvelut Silmulla jälkihuolto on aina laaja-alaista ja ottaa huomioon nuoren tilanteen kokonaisvaltaisesti. Työskentely toteutetaan työparityöskentelynä ja mahdollisuuksien mukaan välillä myös nuoren perheenjäseniä osallistaen. Tarkoituksena on ottaa työskentelyssä huomioon myös nuoren läheisverkostot. 

Silmun tavoitteena on tukea nuorta tärkeässä muutosvaiheessa ja toimia rinnalla kulkijana matkalla kohti aikuisuutta ja itsenäistä elämää.

Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

info@silmu.org tai 044 230 25 12