Palvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Perustason ammatillinen tukihenkilötyöskentely on sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle suunnattua tukea. Työskentely toteutetaan joustavasti vastaamaan lapsen tai nuoren ja perheen yksilöllisiä tarpeita. Tukihenkilötyön tarkoitus on ensisijaisesti tukea ja kuulla lasta. Lapsen tai nuoren nähdään kuitenkin olevan osa perheyksikköä, eikä lapsen tilanteesta tai tuentarpeesta voida muodostaa eheää kokonaiskuvaa irrallisena perheyksiköstä. Pääpaino on nuoren tukemisessa, mutta työskentelyssä osallistetaan mahdollisuuksien mukaan eri kokoonpanoin myös muuta perhettä. Ammatillinen tukihenkilötyöskentely sisältää perheen tarpeiden ja toiveiden mukaan toiminnallisuutta sekä ikätasoisia keskusteluita lapsen tai nuoren kanssa sekä myös koko perheen kesken. Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot info@silmu.org tai 044 230 25 12

Tarjoamme sekä sosiaalihuoltolain mukaista kevyempää perhetyötä, sekä lastensuojelun asiakkuuden alaista tehostettua perhetyötä. Lisäksi tarjoamme kriisiperhetyötä, joka voidaan aloittaa hyvinkin nopeasti.

Avoperhekuntoutus toteutetaan moniammatillisena työryhmätyöskentelynä ja perustuu lapselle tehtyyn lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.

Sosiaalipalvelut Silmun kehittämä avoperhekuntoutuksen malli sisältää voimakkaasti interventiotyyppisen lähestymistavan, jossa tavoitteena on auttaa perhettä muuttamaan omia vahingollisia toimintamallejaan koko perheen hyvinvoinnin kannalta toimivampaan suuntaan. Työskentelyssä käytetään vaikuttavuuden arviointityökalua ja huomioidaan koko perhe yhdessä, sekä sen jokainen yksilö erikseen. Tarvittaessa keskitytään erityisesti tiettyjen perheenjäsenten välisiin suhteisiin.  

Sosiaalipalvelut Silmun avoperhekuntoutuksen prosessi sisältää sekä vanhempien että lasten kanssa toteutetut haastattelut. Silmu on kehittänyt lapsille oman haastattelunsa, joka toteutetaan lasten ikätaso huomioon ottaen, jolloin lapsen näkökulma ja kokemusmaailma pääsee esiin.

Kasvatukselliset ristiriidat, vuorovaikutuksen esteet, uupumus, erotilanteet, päihdeongelmat, koulunkäynnin haasteet tai muut perhettä kuormittavat tekijät ovat usein aikaansaaneet tilanteen, jossa perhe toistaa tiettyä toimintamallia. Perheen sisäinen, jumiutunut toimintamalli saattaa osaltaan ylläpitää perheen kannalta hankalaa tilannetta. Perheen kohtaaminen ymmärtävällä, mutta valmentavalla ja osallistavalla työotteella avaa reitin uusien, toimivampien toimintamallien, sekä vuorovaikutuksen käyttöönottoon.

Sosiaalipalvelut Silmun vuorovaikutuksellinen työskentelytapa on perhettä osallistava, avoin ja suora sekä ratkaisukeskeinen. Puheeksi ottaminen on yksi Silmun peruspilareista. Haastavien tilanteiden ratkeamisen ajatellaan pitkälti pohjautuvan sujuvaan kommunikointiin, perheenjäsenten keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä perheenjäsenten voimaannuttamiseen aktiivisiksi toimijoiksi omassa perheyksikössään. 

Avoperhekuntoutus on kaikista avopalveluiden muodoista useimmiten pitkäkestoisin ja työryhmässä on aina mukana myös terapiakoulutuksen omaava työntekijä.

Silmu toteuttaa valvottuja vaihtoja sekä valvottuja ja tuettuja tapaamisia. 

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.

Valvojalla on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Sosiaalipalvelut Silmulla valvottuja tapaamisia toteuttaa kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan ammattilaiset työparityönä, esimerkiksi sairaanhoitaja – lähihoitaja tai sosionomi – sairaanhoitaja. 

Kaikilla valvottuja vaihtoja, sekä tapaamisia toteuttavilla työntekijöillä on kokemusta erityisen haastavista lastensuojelutehtävistä.

Jälkihuoltoa järjestetään sijaishuollon päättymisen tai avohuollon sijoituksen jälkeen jos sijoitus on kestänyt kuusi kuukautta. Lapselle tai nuorelle laaditaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa jälkihuoltosuunnitelma ja jälkihuollon palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeiden mukaan. 

Jälkihuolto voi pitää sisällään:

  • nuoren toiveiden ja tarpeiden kartoittamista : tulevaisuuden miettimistä yhdessä
  • laaja-alaista psykososiaalisen tuen antamista
  • ohjausta sekä käytännön tukea itsenäisen elämän taidoissa
  • tukea koulunkäyntiin, opintoihin sekä työelämään
  • mahdollisuuden osallistua vertaisryhmiin

Sosiaalipalvelut Silmulla jälkihuolto on aina laaja-alaista ja ottaa huomioon nuoren tilanteen kokonaisvaltaisesti. Työskentely toteutetaan työparityöskentelynä ja mahdollisuuksien mukaan välillä myös nuoren perheenjäseniä osallistaen. Tarkoituksena on ottaa työskentelyssä huomioon myös nuoren läheisverkostot. 

Silmun tavoitteena on tukea nuorta tärkeässä muutosvaiheessa ja toimia rinnalla kulkijana matkalla kohti aikuisuutta ja itsenäistä elämää.

Me Silmussa suhtaudumme tietosuoja-asioihin niiden vaatimalla vakavuudella. Tietosuojaan liittyvän informointiasiakirjan löydät alta.